Vilkår & handelsbetingelser

 1.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejeren fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader forretningen, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag (første dagsleje), såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 11.00, medmindre andet ikke er skriftligt aftalt.

 

2.

Udlejning sker fra Unity Sound adresse, medmindre andet er aftalt. Transport, opstilling og levering er noget udlejeren står for.

 

3.

Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret samt at se gyldig legitimation.

 

4.

Lejen afregnes ved aflevering af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt.

 

5.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Unity Sound.

 

6.

Forudgående reservation af udstyr fortages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til uden særlig underretning at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktioner.

 

7.

Før udlevering bliver alt udstyr kontrolleret, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med eller som følge af funktionsfejl.

 

8.

Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning.

 

9.

Det lejede udstyr skal forsikres. Forsikringsomkostningerne debiteres automatisk med 500 kr. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet. Forsikringen dækker bl.a. brand, tyveri, vandskade, hærværk, transportskade m.m.

 

Lejeren er selv ansvarlig for følgende skader:

  1. Tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer
  2. Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan bevises skadestidspunkt og – årsag
  3. Løse kabler, ledninger eller manglende pære
  4. Grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller den ansvarlige medarbejder til last
  5. Simpelt tyveri
  6. Ridser på billedskærme
  7. Bortkomne modtagere til tolkeanlæg/afstemningssystemer

 

For alle skader gælder en selvrisiko på kr. 500,- pr. skade

 

10.

Ved udførsel af landet skal lejeren selv sørge for forsikring af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel ret til at se gyldig forsikringspolice.

 

11.

Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

 

12.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til leverings berettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 

13.

Afbestilling af udstyr kan kun ske med Unity Sounds samtykke, og Unity Sound forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.

 

14.

Ved afbestilling senere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 25% af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående aftalt.

 

15.

Unity Sound tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.